OSTATNI TYP

Wydaje się jednak, że ten ostatni typ komunikowania powinien się znaleźć poza zakresem określonego tu przedmiotu, rządzi się ono bowiem odmiennymi prawami m.in. dlatego, że grupy etniczne żyjące w jednym pań­stwie pozostają pod jurysdykcją jednego rządu ze wszystkimi wy­nikającymi stąd konsekwencjami dla ich wzajemnego współżycia. Zgodnie z tym założeniem podobnie należałoby również trakto­wać sytuacje odwrotne, tj, gdy komunikowanie ma miejsce w ra­mach tego samego historycznie ukształtowanego narodu etniczne­go, lecz żyjącego w dwóch różnych państwach (np. NRD — RFN). Trzymając się ściśle kryterium etniczności należałoby te szcze­gólne przypadki wyłączyć z naszego przedmiotu, co jednak — uwzględniając wagę ideologicznych i politycznych, a także praw­nych aspektów zagadnienia — byłoby nieuzasadnione, ponieważ ma to (zwłaszcza przypadek NRD — RFN) istotne znaczenie dla zrozumienia ważnego współcześnie aspektu komunikowania mię­dzynarodowego — wzajemnego oddziaływania państw o różnych systemach społecznych i różnych koncepcjach kultury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.